Algemene Voorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN "OVEREENKOMST OP AFSTAND"

Artikel 1 : In afwijking en aanvulling van de nadervermelde algemene voorwaarden hebben volgende bepalingen specifiek en enkel betrekking op verkopen aan consumenten via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de verkoper en de koper én er sprake is van een " overeenkomst op afstand ". Is zulks niet het geval, dan zijn de hierna volgende algemene voorwaarden alleen en onverminderd van kracht, los van deze voorwaarden.

Artikel 2 : De consument verklaart alle noodzakelijke informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan. Voor zijn finaal akkoord te geven op het eindscherm heeft de consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

Artikel 3 : De verkoper voorziet als principe dat de betaling contant geschiedt bij levering/afhaling van het product. Indien de consument een andere vorm van betaling wenst zal hij zich wenden tot de verkoper.

Artikel 4 : De consument verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal zijn geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van zijn bestelling en de overeenkomst gelden.

Artikel 5 : In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,..., het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,..., het produkt mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra bv. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. Aangezien men aldus soms wel en soms geen beroep kan doen op een verzakingsrecht, afhankelijk van de bestelling,... worden beide door de wet voorgeschreven formuleringen opgenomen.

Artikel 6 : Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk. "De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de diensten-overeenkomst." Zie Artikel 5 "De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien". Zie Artikel 5

ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Vooraf : De voornoemde bijzondere voorwaarden gelden enkel in het geval er sprake is van een overeenkomst op afstand. Voor de overige gevallen zijn de hierna volgende voorwaarden van kracht. Deze gelden tevens ter aanvulling van de voornoemde bijzondere voorwaarden indien deze wel van kracht zouden zijn.

Artikel 1 : Algemene draagwijdte der voorwaarden Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken en leveringen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

Artikel 2 : Plaatsing en aanvaarding van bestelling Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de werken en leveringen zoals omschreven in deze bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant kan maar een schriftelijke bestelling (bestelbon, offerte, overeenkomst, plan, kostenraming of onder welke naam ook vermeld) tegen onze firma inroepen, indien deze bestelling het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze firma draagt, hierbij enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder. Behoudens andersluidend beding blijft elk aanbod gedurende 5 kalenderdagen geldig.

Artikel 3 : Omvang van bestelling Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden en leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken en leveringen conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden of leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

Artikel 4 : Prijsbepaling en herziening Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.

Artikel 5 : Leveringen en termijnen Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz., die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding te eisen indien wij de uitvoering van onze verplichtingen niet op de overeengekomen datum konden beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden toegeschreven. De klant is er toe gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige parkeerruimtes, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen alle daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien de levering bij de klant is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. De klant dient er voor te zorgen dat de lossing en eventuele werken of installaties onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen aan rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid voor schade, verlies, diefstal,... Hoewel de eigendom van de geleverde goederen pas op de koper overgaat op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, gaat het risico van schade, verlies, diefstal e.a. over vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming. Het transport van de goederen verloopt eveneens op risico van de koper. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal onze firma aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

Artikel 7 : Tussentijdse beëindiging of goedkeuring De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord en waarbij de klant minstens steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds aan ons geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale prijs zonder B.T.W. voor het feit van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar aanleiding toe bestaat. Voor bestellingen op maat,... zal zeker nooit worden toegestemd met een beëindiging van de bestelling.

Artikel 8 : Aanvaarding der leveringen en werken Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de leveringen en/of werken daarin vermeld of virtueel begrepen. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de materialen door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der leveringen en/of werken.

Artikel 9 : Klachten inzake voorschotten of facturatie Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de vijf kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending der factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Artikel 11 : Betalingsmodaliteiten Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent uitsluitend schriftelijk gesloten. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de leveringen en/of uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg vóór aanvang der werken, of naar goeddunken één of meerdere tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringstermijn, zelfs buiten de context van stuk- of seriewerk, zulks volgens de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken, en diens meer. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare betaalmiddelen in België), per overschrijving op bank- of postchequerekening, per gewaarborgde of gelimiteerde cheque, of midddels elk ander betaalinstrument dat uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma. Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, zijn bevoegd om betalingen van welke aard ook te ontvangen. Als datum van betaling bij overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mee.

Artikel 12 : Laattijdige betaling, kosten en aankleven Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden bijkomend aangerekend. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Artikel 13 : Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden wordt uitgevoerd.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht Onze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Koninkrijk België. Alle geschillen betreffende het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document het kader van de overeenkomst, worden volgens uitsluitende keuze van onze firma gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Leuven of voor deze van het arrondissement waarin de klant zijn maatschappelijke zetel of woonplaats heeft.